Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/data/www/muumipere.ee/htdocs/admin/code/config.php on line 9

Kodukord

Kinnitatud

Muumipere Lastesõime

Hoolekogu koosoleku 19.10.2018

otsusega

 

Muumipere Lastesõime kodukord

 

1.      Üldsätted

 

1.1.   Muumipere Lastesõime (edaspidi lastesõim) kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

1.2.   Kodukord on avalikustatud lastesõime veebilehel ja on lastesõimes  paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.   Lastesõime kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.   Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lastesõime töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5.   Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lastesõime tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lastesõime hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lastesõime sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

 

2.      Lapse andmed, informatsioon

 

2.1.   Vanem esitab lastesõimele lapse, enda ja lisakontaktisiku(te) kohta tõesed andmed.

2.2.   Vanema ja lisakontaktisiku(te) andmete (nimi, telefoninumber, elukoht, e-posti aadress) muutumisel teavitab vanem koheselt lastesõime.

2.3.   Informatsiooni lastesõimes toimuva kohta saab rühma stendilt, e-posti teel, vestlustes, lastesõime kodulehelt.

2.4.   Lapsevanem jälgib oma toimivat e-posti, mille aadressi ta lastesõimele andis.

2.5.   Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne. Isikuandmete (sh eriliigiliste isikuandmete) töötlemisel lähtutakse andmete turvalisust puudutavatest ning isikuandmete kaitse alastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2.6.   Lapse nime, fotode ja kunstitööde avaldamine lastesõime kodulehel, sotsiaalmeedias jm vormistatakse vanemaga rühma töötaja poolt kirjaliku kokkuleppena.

 

3.      Lapse saabumine  ja lahkumine, lapse puudumine

 

3.1.   Lastesõim on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.30-18.30 .

3.2.   Lastesõim on suletud riigipühadel. Uusaastale (1. jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebruar), võidupühale (23. juuni) ja jõululaupäevale (24. detsember) eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra.

3.3.   Vanematel on õigus tuua last lastesõime ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lastesõime päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne lastesõime sulgemist.

3.4.   Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

3.5.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele, teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

3.6.   Rühma töötaja ei anna last üle:

3.6.1. vanema poolt eelnevalt teavitamata isikule;

3.6.2. alkoholi- või narkojoobe tunnustega isikule (Rühma töötaja võtab ühendust teise vanemaga või lisakontaktisikuga. Kui rühma töötaja ei saa teise vanema või lisakontaktisikuga ühendust, teavitab rühma töötaja lastesõime direktorit.);

3.6.3. alaealisele.

3.7.   Peale lapse üleandmist vanemale, vastutab lapse eest lastesõime territooriumil vanem (k.a koos vanematega toimuvatel ühisüritustel).

3.8.   Kui lapsele ei ole lastesõime lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma õpetaja vanemat üks tund peale lastesõime sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või vanema määratud kontaktisiku(te)ga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lastesõime jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

3.9.   Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lastesõime.

 

4.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 

4.1.   Vanem informeerib lastesõime direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimistest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

4.2.   Lastesõime töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lastesõime pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

4.3.   Lastesõime ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

4.4.   Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lastesõime vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest vanemat ja vajadusel lastesõime direktorit.

4.5.   Lastesõimes ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga lapsele) lastesõimes anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lastesõime tervishoiutöötaja või direktori määratud lastesõime pedagoogiga.

4.6.   Lapse nakkushaigusesse (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne) haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

4.7.       Lapse lastesõimes haigestumise või vigastuse korral kutsub lastesõime töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4.8.       Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lastesõime töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

4.9.       Lastesõime direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile lastesõimes levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata sealjuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

4.10.   Lapsel  on kaasas isiklikud hügieenivahendid (sh kamm, ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu).

4.11.   Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada  komistamis- ja kukkumisohtu.

4.12.   Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

4.13.   Aastaringselt peab lapsel olema õues peakate, suvel soovitatavalt hele.

4.14.   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

4.15.   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

4.16.   Laste riiete ja jalanõude vahetusse sattumise ärahoidmiseks tuleb need varustada lapse nime või eraldusmärgiga.

4.17.   Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lastesõime õues.

 

5.      Turvalisuse tagamine

 

5.1.   Lastesõime töötajad  loovad lastesõimes füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lastesõime töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

5.2.   Lastesõimes on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

5.3.   Lastesõime mööbel on paigutatud nii, et välistada vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

5.4.   Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lastesõime töötajaga lastesõime direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

5.5.   Võõraste isikute omavoliline pääs lastesõime ruumidesse on takistatud.

5.6.   Lastesõime töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

5.7.   Laste puhkamise või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

5.8.   Lastega õues oleku ajal viibib laste rühmaga koos turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.9.    Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

5.10.  Turvalisuse tagamiseks on lastesõime hoones elektrooniline valve.

5.11.  Vanemad ja lastesõime töötajad sulgevad enda järel aiaväravad ja lukustavad selle riiviga, et tagada õuealal viibivate laste turvalisus.

5.12.  Lastesõime õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lastesõime teenindavale transpordivahendile, kellel on vastav luba.

5.13.  Lastesõime mängualal lapsed, vanemad ega töötajad jalgrattaga ei sõida, vaid lükkavad ratast käekõrval.

5.14.  Lastesõime ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

5.15.  Lapsed toovad lastesõime kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

5.16.  Lastesõime töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lastesõime töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lastesõime direktorit. 

5.17.  Laste ja lastesõime töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lastesõime juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.18.  Lastesõimes on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

 

6.      Koostöö

 

6.1.   Lapse eduka kohanemise, turvatunde tagamise ning lapse arengu toetamise aluseks on lapse, vanema ja lastesõime personali koostöö.

6.2.   Lapse või rühmaga seotud probleemidest räägib vanem esmalt rühma õpetajaga, seejärel vajadusel direktoriga. Probleemile parima lahenduse saamiseks ei esineta anonüümsena.

6.3.   Vanem varub lapsele järele tulles aega, et tutvuda lapse poolt päeva jooksul tehtud töödega ja vestelda õpetajaga lapse päevast.

6.4.   Lastesõime ühisüritustel ja pidudel vastutab vanem oma lapse käitumise eest ning tagab, et pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid ega peo kulgu. Hilinemine rühmaüritustele häirib nii esinejaid kui publikut.

6.5.   Vanemad on oodatud osalema lastesõime tegevuses erinevates koostöö vormides s.o üritused, peod, näitused, ühistalgud, lastevanemate koosolekud, koolitused, arenguvestlused, lastevanemate rahulolu küsitlus, hoolekogu jms.

 

7. Muud sätted

 

7.1. Vanem teavitab rühma töötajaid ja asutuse juhtkonda koheselt oma kontaktandmete (telefon, e-post) muutumisest. Lasteaed ei võta vastutust, kui vanem ei ole lasteasutusele esitanud kontaktandmetel kättesaadav.

7.2. Lapse nime, fotode ja kunstitööde avaldamine lasteaia kodulehel, sotsiaalmeedias jm sõlmitakse vanemaga rühma töötaja poolt kirjaliku kokkuleppena. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel sh selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

 

7.3 Lasteaed ei keela fotoaparaatidega või mobiiltelefoniga pildistamist/filmimist lasteaia üritustel.  Lasteaed ei kontrolli lastevanemate poolt isiklikuks tarbeks tehtud piltide jagamist/kasutamist sh. sotsiaalmeedias ning ei vastuta sellega seonduvate probleemide eest.  Lasteaed eeldab, et selline tegevus toimub vastavalt rühmas lastevanemete poolt kokku lepitud reeglitele.