AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Õppekasvatustöö

1. Lastesõime liik ja eripära

Muumipere Lastesõim on väikelastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutuse õppekava vastab Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava poolt kehtestatud nõuetele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

Lasteasutus on linna ametiasutuse hallatav asutus.

Lasteasutuse kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet.

Lasteasutuse töötab 2 rühma.

Lastesõime eripära on   eriline tähelepanu laste tundekasvatusele. Kolmeaastaseks saamiseni läbivad lapsed kaks olulist emotsionaalset tasandit - usaldus ja iseseisvus. Kui lapsi ei aidata selles vanuses oma tundeid õigesti  väljendama (iga emotsioon õpetab midagi)  ja ka  välja rääkima, siis võivad kujuneda täiskasvanuna valed väärtushinnangud ja käitumine. Märksõnad: hoolimine – nägemine-reageerimine, selle põhjal areneb lapsel  põhiline isiksuse omadus – TAHE. See omakorda  paneb aluse inimese normaalsele enesekontrollile ja enesehinnangule. Eriline tähelepanu õpetajate ja õpetaja abide tundekasvatust toetavale käitumisele: soojus, osavõtlikkus, austus, empaatia, lapse tunnustamine.

Laste õpetamine ja kasvatamine toimub rühma õpetaja poolt õpetaja abi kaasabil.

Laste muusikaliste võimete arendamine toimub erispetsialisti poolt.

2. Õppe-kasvatustöö üldeesmärk

Õppe-kasvatustöö üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekus ja õppimiseks lasteaias ja koolis.

Selleks on vajalik:

 • Luua lapsele arengut soodustav keskkond (erinevad mänguvõimalused, võimalused uurivaks tegevuseks ning õpitu praktiliseks katsetamiseks).
 •  Toetada lapse loomulikku huvi ümbritseva vastu.
 • Anda lapsele võimalusi valikute tegemiseks.
 •  Võimaldada lapsele teha kõike ise, milleks ta on suuteline ja mis ei ole talle ohtlik ning innustada proovima üha keerukamaid toiminguid.
 • Soodustada lapse kasvatamist tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ja vastutusvõimeliseks inimeseks.
 • Tagada võimalused laste liikumisvajaduse rahuldamiseks.
 • Anda lastele huvipakkuvalt uusi teadmisi, arvestades laste individuaalseid, ealisi ja soolisi iseärasusi ning võimeid.

3. Õppe-kasvatustöö sisu

3.1 Sotsiaalne arendamine

 • Üldised sotsiaalsed oskused   
 • Eneseteenindamine
 • Mäng

3.2 Vaimne arendamine

 • Kuulamine- kõnelemine
 • Matemaatika ja konstrueerimine
 • Muusika
 • Lastekirjanduse tutvustamine
 • Kujutav tegevus

3.3 Liikumise arendamine 

4. Koostöö lastevanematega

5.  Lapse arengu hindamise põhimõtted

6. Erivajadusega laps lastesõimes

Õppe-kasvatustöö üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekus ja õppimiseks lasteaias ja koolis.

Selleks on vajalik:

 • Luua lapsele arengut soodustav keskkond (erinevad mänguvõimalused, võimalused uurivaks tegevuseks ning õpitu praktiliseks katsetamiseks).
 •  Toetada lapse loomulikku huvi ümbritseva vastu.
 • Anda lapsele võimalusi valikute tegemiseks.
 •  Võimaldada lapsele teha kõike ise, milleks ta on suuteline ja mis ei ole talle ohtlik ning innustada proovima üha keerukamaid toiminguid.
 • Soodustada lapse kasvatamist tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ja vastutusvõimeliseks inimeseks.
 • Tagada võimalused laste liikumisvajaduse rahuldamiseks.
 • Anda lastele huvipakkuvalt uusi teadmisi, arvestades laste individuaalseid, ealisi ja soolisi iseärasusi ning võimeid.
Tagasi Sisukaart Print