AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Kodukord

Kinnitatud

Muumipere Lastesõime

Hoolekogu koosoleku 19.10.2015

otsusega nr 1

 

Muumipere Lastesõime kodukord

Austatud lapsevanem

Iga laps on väike isiksus. Teie lapse sõimetulekuga algas meie koostöö selle pisikese isiksuse arendamisel ja kasvatamisel. Meie lastesõimes austatakse perekonna kasvatuspõhimõtteid ja tehakse lapsevanemaga lapse arengu ja õppimise soodustamiseks koostööd, mis toetud vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele.

Lastesõime kodukorra aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus, lastesõime põhimäärus ning koolieelse lasteasutuse tervisekaitse ja päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded.

 

1.      Üldsätted

2.      Lapse andmed, informatsioon

3.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

4.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.      Turvalisuse tagamine

6.      Koostöö

 

1.      Üldsätted

 

1.1.   Tallinna Muumipere Lastesõime (edaspidi: lastesõim) kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.   Kodukord on avalikustatud lastesõime veebilehel ja on lastesõimes  paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.   Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

2.      Lapse andmed, informatsioon

2.1.   Lapsevanem esitab lasteasutusele lapse, enda ja lisakontaktisiku kohta tõesed andmed.

2.2.  Lapsevanema ja lisakontaktisiku andmete (nimi, telefoninumber, elukoht, e-postiaadress) muutumisel teavitab lapsevanem koheselt lastesõime.

2.3.   Informatsiooni lastesõimes toimuva kohta saab rühma stendilt, e-posti teel, vestlustes, lastesõime kodulehelt.

2.4.   Lapsevanem jälgib oma toimivat e-posti, mille aadressi ta lastesõime andis.

2.5.   Isikuandmeid (sh. delikaatseid isikuandmeid) töödeldakse tuginedes järgmistele õigusaktidele:

·   Eesti Vabariigi haridusseadus

·   Koolieelse lasteasutuse seadus

·   Isikuandmete kaitse seadus

 

3.      Lapse saabumine  ja lahkumine, lapse puudumine

 

3.1.   Lastesõim on avatud esmaspäevast reedeni (v.a. riiklikud pühad).

3.2.  Lastesõim on suletud riigipühadel. Uusaastale (1. jaanuar), Vabariigi aastapäevale (24. veebruar), Võidupühale (23. juuni) ja Jõulude (24. detsember) eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra.

3.3.  Lapsevanem toob lapse lastesõime enne õppe- ja kasvatustegevuse algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lastesõime päevakava, sealjuures ei tohi segada une- ega söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

3.4.   Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

3.5.   Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

3.6.   Rühma töötaja ei anna last üle:

·   Võõrale isikule eelneva etteteatamiseta

·   Alkoholi- või muus joobes olevale isikule (rühma töötaja võtab ühendust teise lapsevanemaga või lisakontaktisikuga. Kui rühma töötaja ei saa teise lapsevanema või lisakontaktisikuga ühendust, teavitab rühma töötaja lastesõime direktorit)

·   Alaealisele

3.7.   Peale lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest lastesõime territooriumil lapsevanem (k.a. koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).

3.8.   Õpetaja tööaeg lõpeb rühma sulgemise kellaajal – jõudke lapsele järele hiljemalt 15 min varem, et rahulikult riietuda.

3.9.  Kui lapsele ei ole lastesõime lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma õpetaja lapsevanemat üks tund peale lastesõime sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lastesõime jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse  politsei korralduste järgi.

3.10. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lastesõime.

 

4.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

 

4.1.   Lapsevanem informeerib lastesõime direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimistest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

4.2.   Lastesõime töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lastesõime pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

4.3.   Lastesõime ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

4.4.   Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutuse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lastesõime direktorit.

4.5.   Lastesõimes ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

4.6.  Lapse nakkushaigusesse (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne) haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esmesel võimalusel.

4.7.   Lapse lastesõimes haigestumise või vigastuse korral kutsub lastesõime töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

4.8.       Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lastesõime töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

4.9.   Lastesõime direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata sealjuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

4.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lastesõimes eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

4.11. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, vajadusel vahetuspesu)

4.12. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada  komistamis- ja kukkumisohtu.

4.13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

4.14.   Aastaringselt peab lapsel olema õues peakate, suvel soovitatavalt hele.

4.15.   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

4.16.   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

4.17.   Laste riiete ja jalanõude vahetusse sattumise ärahoidmiseks tuleb need varustada lapse nime või eraldusmärgiga.

4.18.   Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lastesõimes õues.

 

5.      Turvalisuse tagamine

5.1.   Lastesõime töötajad  loovad lastesõimes füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-,  õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.2.   Lastesõimes on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindande viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

5.3.   Lastesõime mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

5.4.  Laste väljapääs lastesõime ruumidest ja territooriumilt lastesõime töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lastesõime ruumidesse on keelatud.

5.5.   Lastesõime töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

5.6.   Laste puhkamise või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

5.7.   Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.8.   Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

5.9.   Turvalisuse tagamiseks on lastesõime hoones elektrooniline valve.

5.10.    Lapsevanemad, lastesõime töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

5.11. Lastesõime õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lastesõime teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

5.12. Lastesõime mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

5.13. Lastesõime ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

5.14. Lapsel on lubatud lastesõime kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

5.15. Lapsed, lapsevanemad ja lastesõime töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

6.      Koostöö

6.1.   Edukaks töötamiseks on vaja lapse, lapsevanema ja lastesõime personali koostööd  - see on aluseks lapse kohanemisele, turvatunde tagamisele ning lapse arengu toetamisele.

6.2. Lapsega või rühmaga seotud probleemidest räägib lapsevanem esmalt rühmaõpetajaga, seejärel vajadusel direktoriga. Probleemile parima lahenduse saamiseks ei esineta anonüümsena.

6.3.   Lapsele järele tulles varuda aega, et tutvuda lapse poolt päeva jooksul tehtud töödega ja vestelda õpetajaga lapse päevast.

6.4.  Lastesõime ühisüritustel ja pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ning seisab hea, et pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid ega peo kulgu. Hilinemine rühmaüritustele häirib nii esinejaid kui publikut.

6.5.   Ootame lapsevanemaid kaasa lööma erinevates koostöövormides:

·      Üritused ja peod

·      Näitused

·      Ühistalgud

·      Lastevanemate koosolekud

·      Koolitused

·      Arenguvestlused

·      Lastevanemate rahulolu küsitlus

·      Hoolekogu

Lastesõim on lapse jaoks teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks  kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lastesõime personali vahel.

Tagasi Sisukaart Print