AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Isikuandmed

Muumipere Lastesõime tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lastesõimel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lastesõim ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega sõime poole satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.

Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lastesõime sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.  


Avaliku teabe seadus: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011007.

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis:

Isikuandmete töötlemisel lähtub Muumipere Lastesõim Isikuandmete kaitse seadusega

ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri,

teabenõue jne – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine lasteaia poole.

Isiku algatuse või osaluseta töötleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku  informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks.

Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida isik on ise lasteaiale avaldanud.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Muumipere Lastesõime dokumentide

loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Isikuandmete kaitse eest vastutab Muumipere Lastesõimes direktor Marika Hallikmann.
 

Tagasi Sisukaart Print