AktuaalneÜldinfoLastevanemateleÕpetaja soovitabKontaktRühmad

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:
Ilme Laanekivi, õpetaja
Priit Reiska, Särasilmade rühma lapsevanemate esindaja
Kristi Leppik, Päikesekiirte rühma lapsevanemate esindaja
Kristel Tina, KOV esindaja
Kinnitatud: 26.01.2018 kk nr 1.-2/46 Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine


Hoolekogu kontakt: hoolekogu@muumipere.edu.ee
 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 
Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab valla-või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/akt/754369

 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
 • Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.(Väljavõte KLS)

 

Tagasi Sisukaart Print